Ajuntament d’Ontinyent

“La Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent, fa constar que l’Ajuntament d’Ontinyent mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019-2702, de 8 d’octubre, ens ha concedit una subvenció municipal en l’any 2019 per import de 18.000,00 €, sent l’objecte de la subvenció la col·laboració econòmica d’aquest ajuntament amb l’activitat global i la recuperació patrimonial de l’entitat global i recuperació patrimonial permitint un superàvit fins a límit del passiu reduït en l’exercici 2019”

Comentarios cerrados.