L’Ajuntament d’Ontinyent ens concedeix una subvenció per a l’exercici 2023

L’Ajuntament d’Ontinyent concedeix una subvenció directa a favor de la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent, per un import de 17.000,00 euros, a l’empara de l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

L’objecte de la subvenció és la col·laboració econòmica d’aquest ajuntament amb l’activitat global en l’exercici 2023 i la recuperació patrimonial permetent un superàvit fins al límit del passiu reduït de l’entitat en l’exercici 2023. L’execució s’ajustarà al pressupost relatiu a l’activitat objecte de la subvenció, el qual servirà de base per tal de justificar-la.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.