L’Ajuntament d’Ontinyent ens concedeix una subvenció per a l’exercici 2023

L’Ajuntament d’Ontinyent concedeix una subvenció directa a favor de la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent, per un import de 17.000,00 euros, a l’empara de l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).  L’objecte de la subvenció és la col·laboració… Seguir Llegint