Subvenció any 2022

Seguint les indicacions de la normativa vigent, informem que la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ontinyent ha concedit una subvenció directa a favor de la Societat Unió Artística Musical, per l’import de 17.000 euros, a l’ampara de l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

La subvenció s’ajustarà al règim jurídic indicat a l’informe jurídic del tècnic, amb el vistiplau de l’interventor municipal de data 22 de setembre de 2022.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.